There were a couple senior hockey games yesterday.

Delisle beat Outlook  4 - 2
Eston beat Eatonia 4 -3

Kenaston won over Rosetown 4-2